Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

MESYUARAT BULAN BAHASA 2021

‚ÄčMesyuarat dihadiri oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Putera Maharaja Dato Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pehin Datu Pekerma Dewa Dato Paduka Abdul Rahim, Ketua 1 Asterawani (Pertubuhan Bukan Kerajaan), Dato Paduka Haji Mahmud bin Haji Bakyr, wakil-wakil dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan (Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan), Jabatan Penerangan sebagai rakan strategik bagi membincangkan pengisian penyelenggaran Bulan Bahasa 2021 dan juga perkongsian percambahan fikiran, gagasan mahupun sumbang saran di antara ahli-ahli mesyuarat.

Attachments
Created at 6/3/2021 12:16 PM by Masni Binti Moktal
Last modified at 6/3/2021 4:28 PM by Masni Binti Moktal